Положення про відділ програмного та апаратного забезпечення

1. Загальні положення.

1.1. Відділ Програмного та апаратного забезпечення створений з числа інженерно-технічних працівників з вищою та середньою спеціальною освітою за наказом ректора університету і є структурним підрозділом університету.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Законом України “Про вищу освіту”, наказами ректора університету та нормативно-технічною документацією з питань інформатизації та технічного обслуговування, ремонту обладнання і приладів медичного призначення.

2. Сруктура відділу

2.1. Група компютерно центру з мережею «інтернет» та телекомунікацій.

2.2. Група обслуговування компютерних класів.

2.3. Група ремонту медичного обладнання.

2.4. Група виготовлення відеоматеріалів та обслуговування лекційних аудиторій.

3. Основні завдання.

3.1. Створення та впровадження комп’ютерних програм для семестрового та щоденного електронного тестування студентів згідно навчального процесу.

3.2. Обслуговування навчальних лекційних залів мультимедійним супроводом: проведення та виготовлення мультимедійних лекцій, презентацій та інше.

3.3. Забезпечення функціювання університетської мережі, web-порталу та доступу до мережі Іnternet медичного університету.

3.4. Обслуговування комп’ютерних класів та ремонт комп’ютерної техніки .

3.5. Ремонт та обслуговування, профілактичний огляд, наладка, настройка обладнання та приладів медичного призначення, університету з метою підтримання обладнання в робочому стані, та дотримання експлуатаційних характеристик.

4. Функції.

4.1. Забезпечення проведення комплексного тестового семестрового та кожноденного електронного тестування студентів згідно навчального процесу.

4.2. Здійснювати нагляд за правильним функціонуванням університетської мережі “Intranet” та “Internet” та розширювати межі її використання. Стежити за технічним станом апаратури, усувати несправність у її роботі, надавати консультативну допомогу користувачам і замовникам. Ремонт та наладка комп’ютерної техніки з метою підтримання обладнання в робочому стані.

4.3. Забезпечення демонстрації відео-слайдів під час проведення лекції; надання допомоги лектору в оформлені та створені відео-слайдів; спільно з лектором працювати над найбільш раціональним і естетично-досконалим розміщенням ілюстрацій у слайдах, коректувати тип та розмір шрифтів у заголовках, підзаголовках тощо; за виробничої необхідності вносити коректурні правки у поданих відео-слайдах; вести облік і систематизувати у вигляді розкладу заявки кафедр на демонстрацію відео-слайдів.

4.4. Ремонт та наладка обладнання і приладів медичного призначення з метою підтримання обладнання в робочому стані.

4.5. Проведення пусконаладних і монтажних робіт по введенню нової медичної техніки, ремонту складного медичного обладнання. При необхідності викликати для проведення цих робіт спеціалістів заводів-виробників або інших організацій і приймання по акту виконаних ними робіт.

4.6. Періодичний профілактичний та технічний огляд обладнання університету, надання технічних консультацій по ефективному використанню техніки і контроль за веденням технічної документації на цінне обладнання.

4.7. Складання актів технічного стану обладнання.

4.8. Видача технічних заключень на списання морально і фізично застарілих моделей обладнання та приладів .

5. Права та обов’язки

5.1. Права та обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями положення про структуру і функціональні обов’язки посадових осіб та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.

6. Керівництво

6.1. Керівництво відділом здіснює керівник відділу , який підпорядкований проректору з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних технологій. Керівник відділу організовує поточну діяльність відділу, вирішує питання оперативного управління і несе персональну відповідальність за діяльність підпорядкованого йому підрозділу.

6.2. Штат відділу затверджується ректором університету. Прийом на роботу в відділ і звільнення працівників здійснюється ректором університету згідно чинного законодавства.

7. Взаємовідносини

7.1. Відділ тісно співпрацює з іншими структурними підрозділами університету кафедрами, навчальним відділом, відділом з організації наукових форумів, консультативно-лікувальним центром та іншими.

8. Майно і кошти

8.1. Університет забезпечує відділ приміщенням і необхідним обладнанням.

8.2. Все майно є власністю університету.

8.3. Відділ фінансується за рахунок коштів університету.

9. Контроль, перевірка та ревізування діяльності

9.1. Контроль діяльності відділу здійснює адміністрація університету.

9.2. Бухгалтерський облік діяльності відділу здійснює бухгалтерія університету.

9.3. Відділ періодично звітує про свою діяльність проректору з наукової роботи.

10. Реорганізація та ліквідація

10.1. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється наказом ректора університету.